Geen verzendkosten vanaf €50!
Voor 16:00 besteld, morgen in huis!

Algemene voorwaarden

iPhoneportemonnee.nl is onderdeel van Daily Discount.
De algemene voorwaarden van Daily Discount zijn daarom ook hier van toepassing.

1. Algemeen
1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van Daily Discount.
De voorwaarden zijn voor een ieder toegankelijk en opgenomen op de internetsite van Daily Discount.
Op verzoek zenden wij u een schriftelijk exemplaar.
1.2 Door het plaatsen van een bestelling geeft u te kennen dat u met de leverings- en betalingsvoor-waarden akkoord gaat. Daily Discount behoud zich het recht voor haar leverings- en/of betalingsvoorwaarden na het verstrijken van de looptijd te wijzigen.
1.3 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen worden de algemene of specifieke voorwaarden of bedingen van derden niet door Daily Discount erkend.
1.4 Daily Discount is niet aansprakelijk voor druk- en zetfouten op de website-/webshop. Artikelen kunnen in de werkelijkheid afwijken van de getoonde informatie en afbeeldingen op de website-/webshop.
1.5 Alle prijzen op de website zijn inclusief 21% BTW.

2. Levering
2.1 Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt.
2.2 In het kader van de regels van de koop op afstand zal Daily Discount bestellingen tenminste binnen 30 dagen uitvoeren.
Indien dit niet mogelijk is (doordat het bestelde niet op voorraad is of niet meer leverbaar), of er is om andere redenen vertraging,of een bestelling kan niet danwel slechts gedeeltelijk worden uitgevoerd, dan ontvangt de consument binnen 1 maand na plaatsing van de bestelling bericht en heeft hij in dat geval het recht de bestelling zonder kosten en ingebrekestelling te annuleren.
2.3 Aan de leveringsplicht van Daily Discount zal, behoudens tegenbewijs, zijn voldaan zodra de door Daily Discount geleverde zaken een keer aan de afnemer zijn aangeboden. Bij bezorging aan huis strekt het rapport van de vervoerder, inhoudende de weigering van acceptatie, tot volledig bewijs van het aanbod tot levering.
2.4 Alle op de internetsite genoemde termijnen zijn indicatief. Aan de genoemde termijnen kunnen derhalve geen rechten worden ontleend.
2.5 Voor 16:00 besteld, de volgende werkdag in huis! Dit geldt niet voor artikelen die niet op voorraad zijn of orders die vanwege een andere reden niet tijdig uitgeleverd kunnen worden.

3. Prijzen
3.1 Prijzen worden binnen de looptijd van de aanbieding niet verhoogd, tenzij wettelijke maatregelen dit noodzakelijk maken of de fabrikant tussentijdse prijsverhogingen doorvoert.
3.2 Alle prijzen, teksten en afbeeldingen op de site zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van druk- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.
3.3 Alle prijzen op de site zijn in Euro’s en inclusief 21% BTW.

4. Zichttermijn / herroepingsrecht
4.1 Indien er sprake is van een consumentenkoop, overeenkomstig de Wet verkopen op Afstand (artikel 7:5 BW), heeft de afnemer het recht (een deel van) de geleverde goederen binnen een periode van 14 kalenderdagen zonder opgave van reden te retourneren. Deze termijn begint op het moment dat de bestelde zaken zijn afgeleverd. Indien de afnemer na afloop van deze termijn de geleverde zaken niet aan Daily Discount heeft teruggezonden, is de koop een feit. De afnemer is gehouden, alvorens over te gaan tot terugzending, daarvan binnen de termijn van 14 werkdagen na aflevering schriftelijk melding te maken bij Daily Discount. De afnemer dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van postbezorging. Terugzending van de zaken dient te geschieden in de originele verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie) en in nieuw staat verkerend. Indien de zaken bij de afnemer zijn gebruikt, bezwaard of op enige wijze beschadigd zijn geraakt, vervalt het recht op ontbinding in de zin van dit lid. Met inachtneming van hetgeen is bepaald in de vorige zin, draagt Daily Discount er zorg voor dat binnen 30 dagen na goede ontvangst van de retourzending, het volledige aankoopbedrag inclusief de berekende verzendkosten aan de afnemer worden terugbetaald. Het terugzenden van de geleverde zaken komt geheel voor rekening en risico van de afnemer. De afnemer kan middels dit herroepingsrecht formulier of per e-mail kenbaar maken gebruik te willen maken van dit herroepingsrecht. 
4.2 Het recht op ontbinding, zoals omschreven in het vorige lid, heeft slechts betrekking op de geleverde zaken en zal in geen geval betrekking hebbend op diensten.
4.3 Het herroepingsrecht geldt niet voor:
- Diensten waarvan de uitvoering, met instemming van de consument, is begonnen voor de termijn van zeven werkdagen. - Goederen of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt, waarop de leverancier geen invloed heeft. - Goederen die volgens specificaties van de consument zijn vervaardigd, bijvoorbeeld maatwerk, of die een duidelijk persoonlijk karakter hebben. - Voor goederen of diensten die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden, bijvoorbeeld i.v.m. hygiëne of die snel kunnen bederven of verouderen. - Audio- en video-opnamen en computerprogrammatuur waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken. - De levering van kranten en tijdschriften; voor de diensten van weddenschappen en loterijen. - De levering van producten die geïmporteerd moeten worden vanuit het buitenland. 

5. Gegevensbeheer
5.1 Indien u een bestelling plaatst bij Daily Discount, dan worden uw gegevens opgenomen in het klantenbestand van Daily Discount. Daily Discount houdt zich aan de Wet Persoonsregistraties en zal uw gegevens niet verstrekken aan derden. Zie onze Privacybeleid.
5.2 Daily Discount respecteert de privacy van de gebruikers van de internetsite en draagt zorg voor een vertrouwelijke behandeling van uw persoonlijke gegevens.
5.3 Daily Discount maakt in sommige gevallen gebruik van een mailinglijst. Elke mailing bevat instructies om uzelf van deze lijst te verwijderen.

6. Garantie
6.1 Daily Discount garandeert dat de door haar geleverde producten voldoen aan de eisen van bruikbaarheid, betrouwbaarheid en levensduur zoals deze door partijen bij de koopovereenkomst in redelijkheid zijn bedoeld, en staat daarmede in voor de fabrieksgarantie van het aan u geleverde product.
6.2 De garantietermijn van Daily Discount komt overeen met de fabrieksgarantie termijn. Daily Discount is echter nimmer verantwoordelijk voor de uiteindelijke geschiktheid van de zaken voor elke individuele toepassing door de afnemer, noch voor eventuele adviezen t.a.v. het gebruik of de toepassing van de zaken.
6.3 De afnemer is verplicht de geleverde zaken bij ontvangst onmiddellijk te controleren. Indien blijkt dat de afgeleverde zaak verkeerd, ondeugdelijk of incompleet is, dan dient de afnemer (alvorens over te gaan tot terugzending aan Daily Discount) deze gebreken onmiddelijk schriftelijk te melden aan Daily Discount. Eventuele gebreken of verkeerd geleverde goederen dienen en kunnen uiterlijk tot maximaal 14 dagen na levering aan Daily Discount schriftelijk te worden gemeld. Terugzending van de zaken dient te geschieden in de originele verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie) en in nieuwstaat verkerend. Ingebruikneming na constatering van gebreke, beschadiging ontstaan na constatering van gebreke, bezwaring en/of doorverkoop na constatering van gebreke, doet dit recht tot reclameren en terugzending geheel vervallen.
6.4 Indien klachten van de afnemer door Daily Discount gegrond worden bevonden, zal Daily Discount naar haar keuze of de geleverde zaken kosteloos vervangen of met de afnemer een schriftelijke regeling over de schadevergoeding treffen, met dien verstande dat de aansprakelijkheid van Daily Discount en mitsdien het bedrag der schadevergoeding steeds beperkt is tot ten hoogste het factuurbedrag der betreffende zaken, dan wel (naar keuze van Daily Discount) tot het maximale in het desbetreffende geval door de aansprakelijkheidsverzekering van Daily Discount gedekte bedrag. Iedere aansprakelijkheid van Daily Discount voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, waaronder mede begrepen aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding van indirecte schade of gevolgschade of schade wegens gederfde winst.
6.5 Daily Discount is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door opzet of daarmee gelijk te stellen bewuste roekeloosheid van niet-leidinggevend personeel.
6.7 Deze garantie geldt niet indien: A) en zolang de afnemer jegens Daily Discount in gebreke is; B) de afnemer de geleverde zaken zelf heeft gepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten repareren en/of bewerken. C) de geleverde zaken aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd met de aanwijzingen van Daily Discount en/of gebruiksaanwijzing op de verpakking zijn behandeld; D) de ondeugdelijkheid geheel of gedeeltelijk het gevolg is van voorschriften die de overheid heeft gesteld of zal stellen ten aanzien van de aard of de kwaliteit van de toegepaste materialen.

7. Aanbiedingen
7.1 Aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij anders in de aanbieding is vermeld.
7.2 Bij aanvaarding van een vrijblijvende aanbieding door koper, behoudt Daily Discount zich het recht voor de aanbieding binnen de termijn van 3 werkdagen na ontvangst van die aanvaarding te herroepen of daarvan af te wijken.
7.3 Mondelinge toezeggingen verbinden Daily Discount slechts nadat deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn bevestigd.
7.4 Aanbiedingen van Daily Discount gelden niet automatisch ook voor nabestellingen.
7.5 Daily Discount kan niet aan haar aanbieding worden gehouden indien de afnemer had behoren te begrijpen dat de aanbieding, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevatte.
7.6 Aanvullingen, wijzigingen en/of nadere afspraken zijn slechts van kracht, indien schriftelijk overeengekomen.

8. Overeenkomst
8.1 Een overeenkomst tussen Daily Discount en een klant komt tot stand nadat een bestelling/opdracht door Daily Discount op haalbaarheid is beoordeeld.
8.2 Daily Discount behoudt zich het recht voor om zonder opgave van redenen bestellingen of opdrachten niet te accepteren of uitsluitend te accepteren onder de voorwaarde dat de verzending geschied onder rembours of na vooruitbetaling.
8.3 Daily Discount is gerechtigd een controle uit te voeren in geval van een bestelling waarbij gekozen wordt voor betaling achteraf of een Creditcard. Op basis van deze controle kan Daily Discount een alternatieve betaalwijze aanbieden of de bestelling annuleren. Bij grotere bedragen kan Daily Discount als voorwaarde stellen, dat de bestelling onder rembours wordt verzonden. Daily Discount betaald in dit geval de rembourskosten.
8.4 Daily Discount is gerechtigd producten niet te leveren wanneer de uiterste betaaldatum van de factuur, gestuurd aan de afnemer, is verstreken en er niet betaald is.
8.5 Bij het plaatsten van een bestelling per e-mail of mondeling is de afnemer verplicht binnen de uiterste betaaldatum het bedrag van de factuur te voldoen, ook voordat het product geleverd is.

9. Afbeeldingen en specificaties
9.1 Alle afbeeldingen; foto’s, tekeningen etc.; o.a. gegevens betreffende gewichten, afmetingen, kleuren, afbeeldingen van etiketten, etc. op de internetsite van Daily Discount gelden slechts bij benadering, zijn indicatief en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

10. Overmacht
10.1 Daily Discount is niet aansprakelijk, indien en voor zover haar verbintenissen niet kunnen worden nagekomen ten gevolge van overmacht.
10.2 Onder overmacht wordt verstaan elke vreemde oorzaak, alsmede elke omstandigheid, welke in redelijkheid niet voor haar risico behoort te komen. Vertraging bij of wanprestatie door onze toeleveranciers, storingen in het Internet, storingen in de elektriciteit, storingen in e-mail verkeer en storingen of wijzigingen in door derden geleverde technologie, vervoersmoeilijkheden, werkstakingen, overheidsmaatregelen, vertragingen in de aanvoer, nalatigheden van leveranciers en/of fabrikanten van Daily Discount alsmede van hulppersonen, ziekte van personeel, gebreken in hulp- of transportmiddelen gelden uitdrukkelijk als overmacht.
10.3 Daily Discount behoudt zich in het geval van overmacht het recht voor haar verplichtingen op te schorten en is tevens gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel te vorderen dat de inhoud van de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat uitvoering mogelijk blijft. In geen geval is Daily Discount gehouden enige boete of schadevergoeding te betalen.
10.4 Indien Daily Discount bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de afnemer gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.
10.5 Afnemers van Daily Discount kunnen per mail een verzekerde zending van hun bestelling aanvragen om problemen uit overmacht te voorkomen. Hier zitten wel extra kosten aan verbonden. 

11. Aansprakelijkheid
11.1 Daily Discount is niet aansprakelijk voor schade ontstaan aan voertuigen of andere objecten ontstaan door verkeerd aanwenden van de producten. Lees voor het gebruik de aanwijzingen op de verpakking en/of raadpleeg onze website.

12. Eigendomsvoorbehoud
12.1 Eigendom van alle door Daily Discount aan de afnemer verkochte en geleverde zaken blijft bij Daily Discount zolang de afnemer de vorderingen van Daily Discount uit hoofde van de overeenkomst of eerdere of latere gelijksoortige overeenkomsten niet heeft voldaan, zolang de afnemer de verrichte of nog te verrichten werkzaamheden uit deze of gelijksoortige overeenkomsten nog niet heeft voldaan en zolang de afnemer de vorderingen van Daily Discount wegens tekort schieten in de nakoming van
zodanige verbintenissen nog niet heeft voldaan, waaronder begrepen vorderingen ter zake van boeten, renten en kosten, een en ander zoals bedoeld in artikel 3:92 BW.
12.2 De door Daily Discount geleverde zaken welke onder het eigendomsvoorbehoud vallen mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht en nimmer als betaalmiddel worden gebruikt.
12.3 De afnemer is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren.
12.4 De afnemer geeft reeds nu onvoorwaardelijk en onherroepelijk toestemming aan Daily Discount of een door Daily Discount aan te stellen derde om, in alle gevallen waarin Daily Discount haar eigendomsrechten wil uitoefenen, al die plaatsen te betreden waar haar eigendommen zich dan zullen bevinden en die zaken aldaar mee te nemen.
12.5 Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken danwel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is de afnemer verplicht Daily Discount zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen.
12.6 De afnemer verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffing- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek ter inzage te geven aan Daily Discount.

13. Toepasselijk recht/bevoegde rechter
13.1 Op alle overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.
13.2 Van geschillen, voortvloeiende uit een overeenkomst tussen Daily Discount en koper, welke niet in onderling overleg kunnen worden opgelost, neemt de bevoegde rechter binnen het arrondissement Arnhem kennis, tenzij Daily Discount er de voorkeur aan geeft het verschil aan de bevoegde rechter van de woonplaats van de koper te onderwerpen, en met uitzondering van die geschillen die behoren tot de competentie van de kantonrechter.

Welkom bij iPhoneportemonnee.nl. iPhoneportemonnee.nl is onderdeel van Daily-Discount en tevens partner van Winkelhorst Ledermode en kenmerkt zich door haar jarenlange kennis en ervaring. Samen met damesportemonnee.nl en herenportemonnee.nl zijn wij al jaren de nummer één op het gebied van portemonnees. Omdat wij de ideale combinatie hebben weten te vinden tussen de aangeboden prijs, kwaliteit en de daarbijhorende service van een portemonnee kun je als klant met een gerust hart shoppen bij één van onze webwinkels. Ons assortiment herbergt uitsluitend de beste en het grootste aanbod aan iPhone portemonnees van dit moment. Met onder andere iPhone portemonnees voor iPhone 5(S), iPhone 5C en iPhone 4(s) kan het niet anders dan dat jij de iPhone portemonnee vindt die je zoekt. Neem je tijd en neus lekker rond in ons assortiment. De klant is immers altijd koning op iphoneportemonnnee.nl.